Tay đủ điều kiện cao nhất sẽ nhận được $100 cứ sau nửa giờ